கணினி தமிழ் கலைச்சொற்கள்-2


absolute address – தனி முகவரி
absolute cell address – தனித்த நுண்ணறை முகவரி வழங்கல்
access – அணுக்கம், அணுகல்
accuracy  – துல்லியம்
action  – செயல்
active cell  – இயங்கு கலன்
address modification  – முகவரி மாற்றம்
address  – முகவரி
addressing  – முகவரியிடல்
album – தொகுப்பு
algorithm  – வழிமுறை
algorithm – நெறி முறை
algorithmic language – நெறிப்பாட்டு மொழி
alignment  – இசைவு
allocation – ஒதுக்கீடு
alphabetic string – எழுத்துச் சரம்
alphameric – எண்ணெழுத்து
alphanumeric sort – எண்ணெழுத்து வரிசையாக்கம்
alphanumeric – எண்ணெழுத்து
alphanumeric – எண்ணெழுத்து
AND gate – உம்மை வாயில்
animation – அசைவூட்டம்
animation – அசைவூட்டம்
anti virus – நச்சு நிரற் கொல்லி
append – பின் தொடர், பின்சேர்
apperarance – தோற்றம்
application – செயலி
application – பயன்பாடு
applications oriented language – பயன்பாட்டு நோக்கு மொழி
applications program  – பயன்பாட்டு நிரல்கள்
applications programmer – பயன்பாட்டு நிரலர்
applications programming – பயன்பாட்டு நிரலாக்கம்
applications software – பயன்பாட்டு மென்பொருள்

architecture  – கட்டமைப்பு
archive – பெட்டகம்
archive – ஆவணக்காப்பகம்
area search – பரப்பில் தேடல்
arithmetic expression – எண்கணிதக் கோவை
arithmetic operation – எண்கணித வினை
arithmetic operator – எண்கணித வினைக்குறி
array – வரிசை, அணி
arrow key(direction key) – திசைப் பொத்தான்
artificial intelligence – செயற்கை நுண்ணறிவு
assembler – பொறிமொழியாக்கி
assembly language – பொறி மொழி
audio – ஒலி
audio – ஒலியுணர்
automated data processing – தன்னியக்கத் தரவுச் செயலாக்கம்
automatic – தன்னியக்க
autopilot –  தன்னியக்க வலவன்
auxiliary function – துணைச் செயல் கூறு
axes – அச்சுகள்
background – பின்னணி
backspace பின்னழிக்க, பின்வெளி
backspace – பின்நகர்வு
bad sector – கெட்ட துண்டம்
bar chart – பட்டை வரைபடம்
bar code – பட்டைக் குறிமுறை
bar printer – பட்டை அச்சுப்பொறி
bar-code scanner – பட்டைக் குறிமுறை வருடி
batch processing – தொகுதிச் செயலாக்கம்
bebugging – பிழைவிதைத்தல்
bill – விலைப்பட்டியல்
binary device – இரும நிலைக் கருவி
binary digit – இரும இலக்கம்
binary number – இரும எண்
binary operation – இருமச்செயற்பாடு
binary system – இரும எண்முறை
binary – இரும
bit map – பிட்டுப்படம்
bit mapped screen – பிட்டுப் படத்திரை
bit – நுண்மி, துணு, பிட்டு
blank character – வெற்றுரு
block diagram – கட்ட வரைபடம்
block – கட்டம், தொகுதி
blog – வலைப்பதிவு
boolean – பூலியன்
boot – தொடக்கு
Brennen – எரிக்க
browser – உலாவி
browsing – மேலோடல்
button(key) – பொத்தான்
byte – எண்பிட்டு, எண்ணுண்மி
cache memory – பதுக்கு நினைவகம்
caculations – கணக்கீடுகள்
caculations – கணக்கீடுகள்
caculator – கணிப்பான்
caculator – கணிப்பான்
calculating – கணக்கிடல்
calculating – கணக்கிடல்
calculator mode – கணிப்பான் நிலை
calculator mode – கணிப்பான் நிலை
cancel – நீக்கு
cancel – நீக்கு
capacity – கொள்திறன்
capacity – கொள்திறன்
caps lock – மேலெழுத்துப் பூட்டு
caps lock – மேலெழுத்துப் பூட்டு
carriage return(CR) – ஏந்தி மீளல்
carriage return(CR) – ஏந்தி மீளல்
catalog – அடைவு
catalog – அடைவு
CD player – குறுவட்டு இயக்கி
cell pointer – நுண்ணறைச்சுட்டி
cell pointer – நுண்ணறைச்சுட்டி
cell  – சிற்றறை, நுண்ணறை
cell – சிற்றறை, நுண்ணறை
center – மையம், மையப்படுத்து
center – மையம், மையப்படுத்து
central processing unit(CPU) – மைய செயலகம்
central processor – மையச் செயலி
channel – தடம்
character code – உருக்குறிமுறை
character generator – உரு ஆக்கி
character map – உரு விவரப்படம்
character recognition – உரு அறிதல்
character set – உருக்கணம்
character string – உருச்சரம்
character – வரியுரு
character – உரு
characteristic – படி
chart – வரைபடம்
clear – துடை
click – சொடுக்கு
click – ‘கிளிக்’, அழுத்து
client – சேவைக்கான பயன்பாடு.
client – வாங்கி
clone – நகலி, போலிகை
close – மூடு
closed file – மூடிய கோப்பு
coaxial cable – அச்சு ஒன்றிய வடம்
code – நிரற்தொடர்
code – குறிமுறை
collection – திரட்டல்
color coding – வண்ணக் குறிமுறை
color graphics – வண்ண வரைவியல்
column split – நெடுவரிசைப் பிரிப்பு
column – நிரல், நெடுவரிசை
command key – கட்டளைத்திறவு, கட்டளைப்பொத்தான்
command – கட்டளை, ஆணை
comment – குறிப்புரை
common storage – பொதுத் தேக்கம்
communication – தொடர்பு
communications link – தொடர்பு இணைப்பு
communications processor – தொடர்பு செயலகம்
communications satellite – தொடர்பு செயற்கைக்கோள்
communications software – தொடர்பு மென்பொருள்
compact disc (CD) – இறுவட்டு
compaction – நெருக்கம்
comparative operator – ஒப்பீட்டு இயக்கி
comparison – ஒப்பீடு
compilation – தொகுத்தல்
compiler language – தொகுப்பு மொழி
compiler – தொகுப்பி
component – உறுப்புக்கூறு
compuserve – கணிச்சேவை
computation – கணிப்பு
computer code – கணிப்பொறி நிரல்

computer game – கணிப்பொறி விளையாட்டு
computer graphics – கணிப்பொறி வரைவியல்
computer network – கணிப்பொறி வலையமைப்பு
computer operations – கணிப்பொறி சார் செயல்பாடுகள்
computer user – கணிப்பொறி பயனர்
computer utility – கணிப்பொறிப் பயனமைப்பு
computer – கணிப்பொறி
computer-aided manufacturing – கணிப்பொறிவலய உற்பத்தி
computerised data processing – கணிப்பொறி வழித்தரவுசெயலாக்கம்
computerization – கணிப்பொறிமயமாக்கல்
computerized database – கணிப்பொறித் தரவுத் தளம்
computing – கணிப்பு
condition – நிபந்தனை, நிலை
configuration – அமைவடிவம்
console – முனையம்
continuous scrolling – தொடர் உருளல்
control key – கட்டுப்பாட்டுத்திறவுகோல், கட்டுப்பாட்டுப் பொத்தான்
control program – கட்டுப்பாட்டு நிரல்
control statement – கட்டுப்பாட்டுக் கூற்று
control system – கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு
conversion – மாற்றம்
convert – மாற்று
cookie – நினைவி
coordinates – ஆயத்தொலைவுகள்
coordinates – ஆயத்தொலைவுகள்
copy holder – நகல் தாங்கி
copy holder – நகல் தாங்கி
copy protection – நகல் காப்பு
copy – நகல்
தொடர்ச்சியைக் காண...

No comments :

Post a Comment

Guestbook

உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு ஸ்டெடி மெடிரியலை இ.மெயிலில் இலவசமாக பெறுங்கள்.
இமெயிலை பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்
இமெயில் இல்லாதவர்கள் புதிய இமெயில் முவரியை பெற