சமச்சீர்கல்வி பாட புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ், அறிவியல், வரலாறு, புவியியல், குடிமையியல், பொருளியல் கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய விலை ரூ. 560  புத்தகத்தின் பொருளடக்கத்தை பார்க்க / பதிவிறக்கம் செய்ய

TNPSCயின் புதிய VAO பாடத்திட்டத்தின்படி VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய VAO 25க்கு25 புத்தகம் - விலை ரூ. 130

VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான குறிப்புகள் அடங்கிய VAO பயிற்சி ஏடின் ஒளிநகல் (Xerox copy 260 Pages) - விலை ரூ. 250. மேலும் விவரங்களுக்கு : Cell : 9087976363


TNPSC General Tamil Study Materials free download

TNPSC போட்டித்தேர்வில் பொதுத்தமிழில் கேட்கப்படும் பொருந்தாச் சொல்லைக் கண்டறிதல், பிழை நீக்கி எழுதுதல், வல்லினம் மிகும் இடங்கள், வல்லினம் மிகா இடங்கள், சந்திப்பிழை திருத்தி எழுதுதல், மரபுப்பிழை நீக்கி எழுதுதல், வழூஉச் சொல் நீக்கி எழுதுதல், வேற்றுமொழிச் சொல் நீக்கி எழுதுதல், ஒருமை பன்மை தவறை நீக்கி எழுதுதல், பறவை மற்றும் விலங்களின் - ஒலி குறிப்பு சொற்கள், வழூஉச் சொற்களும் தமிழ்ச்சொற்களும், வாக்கிய வகை அறிதல், எதுகை, மோனை, இயைபு போன்றவற்றை கண்டறிதல், எதிர்ச்சொல் கண்டறிதல், பிரித்தெழுதுதல், சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குதல், சென்ற ஆண்டு நடந்த குரூப் 4 ல் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள், விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடு, உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருள், புகழ்பெற்ற நூல்கள், நூலாசிரியர்கள, இலக்கண குறிப்பறிதல், ஓரெழுத்து ஒரு மொழி ஆகிய தலைப்புகளின் கீழ் 38 பக்கங்கள் கொண்ட TNPSC போட்டித்தேர்விற்கான பொதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகளை
TNPSC STUDY MATERIALS

GK WORLD