சமச்சீர்கல்வி பாட புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ், அறிவியல், வரலாறு, புவியியல், குடிமையியல், பொருளியல் கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய விலை ரூ. 560  புத்தகத்தின் பொருளடக்கத்தை பார்க்க / பதிவிறக்கம் செய்ய

TNPSCயின் புதிய VAO பாடத்திட்டத்தின்படி VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான கேள்வி பதில்கள் அடங்கிய VAO 25க்கு25 புத்தகம் - விலை ரூ. 130

VAO தேர்விற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் தொடர்பான குறிப்புகள் அடங்கிய VAO பயிற்சி ஏடின் ஒளிநகல் (Xerox copy 260 Pages) - விலை ரூ. 250. மேலும் விவரங்களுக்கு : Cell : 9087976363


TNPSC Group 4 study material & Model Question papers

--> TNPSC GROUP 4 EXAM | 6 to 8th SCIENCE QUESTION ANSWERS

TNPSC GROUP 4  INDIAN POLITICAL SCIENCE MODEL QUESTION PAPER
--> TNPSC GROUP 4 INDIAN POLITICAL SCIENCE STUDY MATERIALS

TNPSC GROUP 4 TAMIL ILAKKIYA VARALARU QUESTION ANSWERS (41 PAGES)

TNPSC GROUP 4 SCIENCE STUDY MATERIALS


TNPSC Tamil ilakkanam | இடுகுறிப்பெயர் - காரணப்பெயர்

இடுகுறிப்பெயர் :
  • நம் முன்னோர்கள் எந்தக் காரணமும் கருதாமல் ஒரு பொருளுக்குக் குறியீடாக இட்ட பெயரே இடுகுறிப்பெயர்.  காரணம் அறியவியலாப் பெயர்கள் எல்லாம் இடுகுறிப்பெயர்களே.
  • மண், நாய், கோழி, மலை, காடு, மாடு  என்பன இடுகுறிப்பெயர்களே.

இடுகுறிப் பொதுப்பெயர் :
  • மலை என்பது அனைத்து மலைகளுக்கும் பொதுப்பெயர்.
  • காடு என்பது அனைத்துவகைக் காடுகளுக்கும் பொதுப்பெயர்.
  • மாடு என்பது பல்வகை மாடுகளுக்கும் பொதுப்பெயர்.
  • இவ்வாறு அனைத்துக்கும் பொதுவாக வரும் இடுகுறிப்பெயர்களை இடுகுறிப் பொதுப்பெயர் எனக் கூறுவர்.

TNPSC STUDY MATERIALS

GK WORLD